ชื่อ พีระพล   สายยืน

ชั้น 4/3

เลขที่ 6

โรงเรียนเดิม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ปัจจุบันเรียนที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

วันเกิด 27 มิถุนายน พ.ศ.2539

Advertisements